تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !

طبقه بندی: عاشقانه، בِلتـَنــــگے،
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]