تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - בوُستَتــــــ בآرَمـــ

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

בوُستَتــــــ בآرَمـــ

میگَـטּ ـهــَـرچـے بــِﮧ عِشقِتــــ بگـے בوُسِتــــ בآرَمــ 

اوُטּ بــے تَفـآوُتـــ تــَـر مـے شـِـﮧـ 

وَ تــُـو عــآشِقتــَــر 

وَلــــے 

مـَטּ בوَسِتـــ בآرَمــ عــآشِقتــَــر بشَمــ 

حَتـّے اَگـِـﮧ روُز بــﮧ روُز اَز چشمــآتـــــ بیُفتَمــ

پَـســ בوُستَتــــــ בآرَمـــ عِشقـــِ مـَטּ
طبقه بندی: عاشقانه،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 08:48 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]