تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - الـو ... الو... سلامـ

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

الـو ... الو... سلامـ

 

الـو ... الو... سلامـ 

کسیـ اونجا نیستـ ؟؟؟؟؟ 

مگهـ اونجا خونهـ ی خدا نیستـ؟ 

پسـ چرا کسیـ جوابـ نمیدهـ؟ 

یهو یهـ صدایـ مهربونـ! ..مثلـ اینکهـ صدایـ یه فرشتسـ .بلهـ با کیـ کار داریـ کوچولو؟ 

خدا هستـ؟ باهاشـ قرار داشتمـ.. قولـ دادهـ امشبـ جوابمو بدهـ. 

بگو منـ میشنومـ .کودکـ متعجبـ پرسید: مگهـ تو خداییـ ؟من با خدا کار دارمـ... 

هر چیـ میخوایـ به منـ بگو قول میدمـ به خدا بگمـ .

صدایـ بغضـ آلودشـ آهستهـ گفتـ یعنیـ خدامـ منو دوستـ ندارهـ؟؟؟؟ 

فرشتهـ ساکتـ بود .بعد از مکثیـ نهـ چندانـ طولانیـ:نهـ خدا خیلیـ دوستتـ دارهـ.مگهـ کسیـ میتونهـ تو رو

 دوستـ نداشتهـ باشه؟ 

بلور اشکیـ کهـ در چشمانشـ حلقهـ زده بود با فشار بغضـ شکستـ وبر روی گونه اشـ غلطید وباهمان بغض

 گفتـ :اصلا اگهـ نگیـ خدا 

باهامـ حرف بزنهـ گریهـ میکنما... 

بعد از چند لحظهـ هیاهویـ سکوتــ ؛ 

بگو زیبا بـگو .هر آنچهـ را که بر دل کوچکتـ سنگینیـ میکند بـگو..

دیگر بغضـ امانشـ را بریدهـ بود بلند بلند گریهـ کرد وگفتـ:خدا جونـ خدایـ مهربونـ،خدای قشنگمـ

میخواستمـ بهتـ بگمـ تو رو خدا نذار بزرگـ شمـ تو رو خدا...

چرا ؟اینـ مخالفـ تقدیرهـ .چرا دوستـ نداریـ بزرگـ بشیـ؟

آخهـ خدا منـ خیلیـ تو رو دوستـ دارم قد مامانمـ ،ده تا دوستتـ دارمـ .

اگهـ بزرگـ شمـ نکنهـ مثلـ بقیهـ فراموشتـ کنمـ؟ 

نکنهـ یادمـ برهـ کهـ یهـ روزیـ بهتـ زنگـ زدمـ ؟

نکنهـ یادمـ برهـ هر شبـ باهاتـ قرار داشتمـ؟

مثل بقیه که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمن.

مثل بقیه که بزرگن و فکر میکنن من الکی میگم با تو دوستم .

مگه ما باهم دوست نیستیم؟

پس چرا کسی حرفمو باور نمیکنه ؟

خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟

مگه اینطوری نمی شه باهات حرف زد...

خدا پس از تمام شدن گریه های کودک:

آدم ،محبوب ترین مخلوق من..

چه زود خاطراتش رو به ازای بزرگ شدن فراموش میکنه...

کاش همه مثل تو به جای خواسته های عجیب من رو از خودم طلب میکردند تا تمام دنیا در دستشان جا

 میگرفت

کاش همه مثل تو مرا برای خودم ونه برای خودخواهی شان میخواستند .دنیا برای تو کوچک است ... 

بیا تا برای همیشه کوچک بمانی وهرگز بزرگ نشوی... 

کودک کنار گوشی تلفن،درحالی که لبخند برلب داشت برای همیشه به خواب فرو رفت[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 09:55 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]