تبلیغات
چند خــــط بعد از دلتنــــگی... - ارامـــ ارامـــ راه میرومــ

چند خــــط بعد از دلتنــــگی...

"together for ever"

ارامـــ ارامـــ راه میرومــ

 

ارامـــ ارامـــ راه میرومــ

افتابــ دستـ نوازششـ را بهـ صورتمـ میکشـــد

نسیمـ صورتمـ را در اغوشـ میکشـد و موهایم به استقبالشـ میرونــد

پاهایمـ نظارهـ گر علفـ هاییـ استـ کهـ در تنهاییـ سبز شدهـ انـد

و در مسـیر زندگیـ سـر بر میـ اورنـد

و دستانمـ...

دستانمـ تهیـ هسـتند

جایـ او در میـانـ دستانمـ استـ

ارامـ خـود را در اغوشـ میگیرم و بهـ اسمانـ مینگرمـ

چهـ صبح زیباییـ...!

با بــاد همــراه میشومـــ

نسیمـ بویــ خوشـ یـار را بهـ مشاممـ مــیرساند

ماننــد تشنهـ ایـ در میـان بـاد بهـ سویـ او میــروم

تــا بــا وجودشـ سیرابـ شومــ

انجـا را نگاهـ کنـ...

جاییـ کهـ با چشمانشــ مانند خورشــید بهـ منـ میدرخشـد

میـ ایستمـ... طلوعیـ از عشقـ بر قلبمـ ریشهـ کردهـ

اکنونـ با هـر قدمـ قلبمـ عاشقتـر میـ شـود

بهـ جـلو میــرم... دنیـا زیـر پایمــ عاشقتــر شدهـ استـ

چهرهـ اشـ قلبمـ را واژگونـ میکنـد

سرمـ را بهـ زیر میـ اندازمـ

بـا دستانشـ به صورتمـ جانـ می بخشـد

گرمایـ نوازششـ را بـر گونهـ هایـ خیسمـ حسـ میکنمـ...!

چه زیباستـــ!

این جادهـ ادامهـ دارد...

در ایــن سالها تنها همسفرمــ تنهاییـ بود

او اکنونـ رفتهـ و دستانمـ را بهـ دستانـ دیگریـ سپردهـ

و قلبمـ را بـا قلبـ دیگریـ پیوند دادهـ...

دستمـ را ارامــ میگیرد

روحمانــ همراهـ میشود 

ارامــ بهـ جادهـ مینگریمــ

اکنونـ دیگر اینـ جادهـ خالیـ نیســت

هر لحظهـ عاشقتــر استـ و با هـر قدمـ گلیـ می رویـد

((اینــجا خــدا نزدیکــ استــ))

او با هــر نفسـ با ماستــ و بهـ زندگیـ معــنا میــ بخشد

چشمانمــ را میبندمــ

انـ جادهـ محــو میـ شـود و خـود را در خیــابانیـ می یابمـ 

و سرمـا وجودمـ را میگیـرد

چه رویایـ شیرینیـ...

سرمـ را بهـ زیـر می اندازمـ

و دســتـ در دستانشــ بهـ انتهایـ خیابانـ می رومــ

 

طبقه بندی: عاشقانه، تلــخ نوشــته،
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 08:58 ق.ظ ] [ سحر ] [ نظرات() ]